XXI Warsztaty Metodologiczne

Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej ma zaszczyt zaprosić na

XXI Warsztaty Metodologiczne imienia Profesora Stefana Mynarskiego,
których temat przewodni to Dane – źródła i pochodzenie a wiedza.

Warsztaty odbędą się 26 maja 2017 roku na Politechnice Lubelskiej w Lublinie, w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii przy ulicy Nadbystrzyckiej 36 C.

Cele konferencji

XXI Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego są doroczną konferencją organizowaną przez przedstawicieli środowiska naukowego, badaczy rynku i analityków danych rynkowych. Celem naukowym konferencji jest kreowanie nowych kierunków badań oraz promowanie i upowszechnianie wyników analiz otrzymanych w polskich ośrodkach badawczych. Podczas Warsztatów prezentowane są najnowsze wyniki prac badawczych z zakresu szeroko rozumianego gromadzenia, analizy i modelowania oraz prezentacji danych rynkowych z użyciem narzędzi statystyki i ekonometrii oraz prognoz gospodarczych.

Ważnym celem jest integracja środowiska naukowego polskich badaczy rynku i analityków danych rynkowych oraz statystyków i ekonometryków. Warsztaty są narzędziem wspomagającym kształcenie młodych kadr naukowych oraz stanowią forum prezentacji rozwoju ich myśli naukowej i rezultatów badań. Mają pobudzać młodych naukowców do podejmowania najnowszej tematyki i poddawania swoich wyników krytycznemu osądowi środowiska naukowego.

Rezultaty Warsztatów w postaci artykułów i rozdziałów monografii są publikowane i upowszechniane w środowisku naukowym.

Zakres tematyczny warsztatów

Tematyka Warsztatów obejmuje zagadnienia dotyczące: projektowania badań rynkowych; konstrukcji narzędzi pomiarowych, w tym również narzędzi wykorzystujących nowoczesne media komunikacji elektronicznej; problematyki gromadzenia danych pierwotnych i wtórnych; technik analizy, modelowania oraz graficznej prezentacji danych rynkowych z użyciem narzędzi statystyki, wielowymiarowej analizy statystycznej, ekonometrii i prognoz gospodarczych oraz ich aplikacji komputerowych. Ważnym obszarem analizy są problemy związane z użyciem różnych skal pomiarowych czy też kompletnością danych.

Wiodący temat XXI Warsztatów Metodologicznych to “Dane – źródła i pochodzenie a wiedza”. Tegoroczna edycja Warsztatów skoncentrowana będzie zatem w szczególności wokół pierwotnych i wtórnych źródeł danych, metod i technik pomiaru off-line oraz on-line, możliwych do zastosowania w ich obrębie instrumentów, w tym problematyki ich konstrukcji i walidacji, jak również metod doboru próby, rozważanych zarówno w kontekście zalet, wad i najczęstszych problemów, jakości pozyskiwanego materiału badawczego, ale także konsekwencji dla możliwych do zastosowania metod analizy.

Pogląd na temat poruszanej podczas Warsztatów tematyki można wyrobić sobie w oparciu o referaty przedstawione w trakcie poprzednich edycji:
XX Warsztaty Metodologiczne
XIX Warsztaty Metodologiczne

Bądź zapoznając się z publikacjami powstałymi jako wyniki poprzednich Warsztatów – tutaj.

Języki konferencji

Językami konferencji są polski i angielski. Wybór języka prezentacji należy zadeklarować w formularzu zgłoszeniowym.

XXI Warsztaty Metodologiczne są współfinansowane prze Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.

XXI Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego
objęte są honorowym patronatem Prezydenta Miasta Lublin